Adatvédelemi Tájékoztató

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja

  1. A Híd Bt. az ügyfelei által megadott személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.
  2. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Híd Bt által a www.antikva.hu webcímen nyújtott szolgáltatások körében minden egyén számára – tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére –, biztosítható legyen az alapvető szabadságjogainak, különösen a magánélethez való jogának gyakorlása a személyes adatainak gépi feldolgozása során.
  3. A Tájékoztatónak célja továbbá, hogy a www.antikva.hu címre látogató felhasználók, illetve a Híd Bt. leendő és meglévő ügyfelei teljes körű tájékoztatást kapjanak az általuk esetlegesen rendelkezésünkre bocsátott személyes adataik kezelésének módjáról és feltételrendszeréről.
  1. Fogalmak értelmezése

  2. Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.
  1. Adatkezelő és adatfeldolgozók

   Adatkezelő
  2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján adatkezelőnek minősül a www.antikva.hu webhelyen üzemeltetett webáruház tulajdonosa, a Híd Bt. (1132 Budapest, Csanády u. 7.)
  3. A Híd Bt. adatkezelési nyilvántartási azonosítója:NAIH-65925/2013
  4. Adatfeldolgozók
  5. Név:Axio Kft.
   Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: technikai háttér biztosítása
   Címe:1095 Budapest, Soroksári út 5.
  6. Név:ZeroTime Services Kft.
   Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: szerver szolgáltatás
   Címe:2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4.
  7. Név:5. Proserver Kft.
   Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: szerver szolgáltatás
   Címe:1152 Budapest, Szentmihályi út 137.
   (a szerverek fizikai helye)
  1. Az adatkezelés jogalapja, célja

  2. A személyes adatok felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adatai felhasználhatók. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
  3. A Felhasználó a hozzájárulást a Szolgáltatás vagy annak részszolgáltatása igénybevételével – amely lehet pl. a weboldal megnyitása, regisztráció, kérdés megválaszolása, megrendelés elküldése –, használatának kezdeményezésével, használatával adja meg.
  4. Az adatkezelés célja a www.antikva.hu webhelyen üzemeltetett webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.
  1. Kezelt adatok

   A Felhasználó saját döntése alapján megadható adatok:
  2. E-mail cím, telefonszám, név, születési idő (regisztrációs adatok, illetve hírlevél-szolgáltatáshoz szükséges adatok).
  3. Szállítási cím, szállítási címhez kapcsolódó egyedi megjegyzés, számlázási címadatok, számlabefogadó szervezet (cég) neve, a Felhasználó által igényelt termékátvételi mód, az alkalmazott fizetési mód (megrendelés leadásához szükséges adatok).
  4. Megrendelt termékek adatai – a kínálatból történő kiválasztás vagy egyedi adatközlés által, az előjegyzendő termék hasonlósági beállításai (megrendelés, illetve előjegyzés leadásához szükséges adatok).
  5. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:
  6. A Felhasználó számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzített adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
  7. A Szolgáltatás a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
  1. Az adatkezelés módja

  2. A Szolgáltatás használata során megadott személyes adatok kezelése a felhasználó által megadott e-mail cím és jelszó alapján történik, amelyet a Híd Bt. harmadik személy részére sem írásban, sem elektronikus adathordozón nem ad tovább semmilyen körülmények között. Ez alól kivétel minden jogszabály által kivételként megjelölt eset (pl. nyomozati eljárás). Jelen Tájékoztató tekintetében nem minősülnek harmadik személynek a III. fejezetben megjelölt szerződéses Adatfeldolgozó partnerek.
  3. A Híd Bt. az adatokat alvállalkozója (lásd fentebb: III./4-es pont) adatbázis-szerverén tárolja, technikai és szakmai felelősséget vállal a rögzített adatok biztonságos tárolásáért és egyediségéért.
  4. Az Adatkezelő - amennyiben az adatbázist külső támadás, illetve bármilyen fizikai sérülés éri - nem vállal felelősséget az adatok megőrzésére vagy újratöltésére, de minden tőle telhetőt megtesz a károk elhárítása érdekében. Az ebből származó, a regisztrált felhasználót érő esetleges kárt nem téríti meg. Vállalja azonban a regisztrált ügyfelek 6 napon belüli értesítését az adatbázisban bekövetkezett esetleges sérülésekről.
  5. Az adatbázis teljes tartalmáról – beleértve a termékkínálatot, a vásárlásokat, a megrendeléseket, a felhasználók adatait is – napi biztonsági mentés készül, amely fizikai szállítási céllal a használt szerverektől különböző adathordozóra nem kerül. A napi biztonsági mentések önmagukkal naponta felülíródnak.
  1. Az adatkezelés időtartama

  2. A Híd Bt. a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó – a regisztráció, valamint a Szolgáltatás igénybevétele során megadott, hozzáférhetővé tett személyes és egyéb technikai – adatait a Felhasználó általi törlési parancs megadásakor vagy írásbeli megkeresés kézhezvételekor automatikusan törli, aki ezen aktusával az adatkezelési jogosultságot megvonja az Adatkezelőtől.
  3. Az adatkezelés megszűnésére ezen kívül okot adhat az egyéb érintett által kezdeményezett törlés, a Felhasználó inaktivitása, a Felhasználási Feltételek Felhasználó általi megsértése, a Szolgáltatás megszüntetése, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.
  4. A Híd Bt. a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése céljából.
  5. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Híd Bt. felelősséget vállal, hogy az automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonta, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.
  6. Létrejött vásárlás következményeként eltárolt személyes adatokat (ügyféladatokat) a Híd Bt. legalább a mindenkori kereskedelmi, számviteli és adózási jogszabályoknak megfelelő időhosszig tárol.
  7. Az info@antikva.hu e-mail címen folytatott levelezés üzleti levelezésnek minősül, amelyet a szolgáltató a regisztrációt követő 360 napig tárol.
  1. Az adatkezelés irányelvei

  2. A Híd Bt. a felhasználók személyes adatait és a vásárlások során keletkező üzleti információkat bizalmasan kezeli.
  3. A Híd Bt. a felhasználók által megadott személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás biztonságos és megfelelő színvonalú nyújtása érdekében tárolja, kezeli és használja és dolgozza fel.
  4. A Híd Bt. kizárólag a Szolgáltatás biztonságos és megfelelő színvonalú nyújtásához szükséges adatokat kéri be felhasználóitól, mindemellett adat megadását vagy beállítás megtételét kizárólag olyan esetben szabja a szolgáltatás további használatának feltételéül, ahol ezt az ésszerűség megkívánja (pl. nem kérhető futáros kiszállítás szállítási címadat megadása nélkül).
  5. A Híd Bt. nem használ fel törvénytelen módon megszerzett adatokat, ilyen adatokat nem tárol, nem sokszorosít, nem ad tovább.
  6. A Híd Bt. minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra vagy módon kívánja felhasználni, a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználó az eltérő célú felhasználást megtiltsa.
  7. A felhasználó felel az általa megadott adatok naprakészségéért, pontosságáért, valódiságáért és tartalmáért, e körben az Adatkezelő saját felelősségét kizárja.
  8. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy pontatlan, és ezzel együtt a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbítheti.
  9. Az Adatkezelő kifejezetten helyesbítésre irányuló szándékkal nem ellenőrzi a felhasználók által megadott személyes adatokat, azok valódiságát és tartalmát. Amennyiben az Adatkezelő a megadott adatok kezelése során az adatmegadással vagy a megadott adatok tartalmával kapcsolatban jogszabálysértést tapasztal, mindenben a jogszabályok szerint jár el.
  10. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a felhasználónál bekövetkezett károkért, ha a káresemény a felhasználó általi pontatlan adatmegadás miatt következett be, továbbá nem áll módjában felelősséget vállalni a felhasználót ért károkért, ha azok elavult adatok Adatkezelő általi felhasználása miatt következtek be.
  1. Az Adatvédelmi Tájékoztató módosítása

  2. A Híd Bt. Adatvédelmi Tájékoztatójának módosítását bárki kezdeményezheti, ha hibát, pontatlanságot vagy hiányosságot észlel.
  3. A Híd Bt. fenntartja magának a jogot, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót bármikor módosítsa, azonban a módosítás életbe léptetésének dátumát megelőzően legalább 30 naptári nappal értesítést küld az adatkezelésben érintett felhasználók számára. Ilyen esetben a Híd Bt. lehetőséget nyújt az érintett felhasználóknak, hogy személyes adataik kezelésének jogát megvonják.
  1. Jogorvoslat és jogérvényesítés

  2. A Híd Bt. igyekszik minden olyan panaszt kivizsgálni, amely érinti adatkezelői minőségében végzett tevékenységét és gyakorlatát. A Híd Bt. minden tőle telhetőt megtesz, hogy a visszás vagy kérdéses helyzetekről pontos és egyértelmű információkat bocsásson az észrevételt tevő felhasználó számára, illetőleg annak érdekében, hogy az esetlegesen helyteleníthető adatkezelési gyakorlatán javítson, módosítson. Az Adatkezelő e körben bíztatja felhasználóit, hogy segítsék a helyes adatkezelési gyakorlatot és tekintsenek partnerként a Híd Bt.-re mint Adatkezelőre. Kérdés vagy panasz esetén keressék kollégáinkat a Híd Bt. elérhetőségein.
  3. A felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit egyéb esetben bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu ; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).
 

Hogyan böngészhetek?

Ahogyan a leginkább kényelmes Önnek! Tekintse át kínálatunkat témakör, szerző, sorozat vagy cím szerint, vagy használja a részletes keresőt!

 

Hogyan értesülhetek az új ajánlatokról?

Rendeljen hírlevelet, így mindig naprakész lesz, és csak a kiválasztott témákat küldjük el!

 

Hogyan rendelhetek?

A raktáron lévő könyveket a ""-ba helyezve rendelheti meg! Ha a keresett könyv nem található, kérjük, jegyezze elő, s igyekszünk minél hamarabb beszerezni. (További segítség...)

Belépés

Még nem regisztrált? Kattintson a Facebook-belépés gombra vagy, ide kattintva hagyományos regisztrációt kezdeményezhet.

Súgó

Jelszó-emlékeztető kérése

A jelszó-emlékeztetőt elküldtük a megadott e-mail címre.
A levél kézbesítése legfeljebb néhány perc. Ha jelszó-emlékeztetője nem érkezik meg egy órán belül, kérje kollégáink segítségét!
A megadott email cím nem található
Ehhez az e-mail címhez nem áll módunkban jelszó-emlékeztetőt küldeni!

Az e-mail címhez, amelyhez az imént jelszó-emlékeztetőt kért, nem visszaigazolt felhasználói fiók tartozik, ezért ezzel az e-mail címmel és a hozzá tartozó jelszóval egyelőre nem lehet belépni. Kérjük, ellenőrizze e-mail postafiókját, és a kiküldött értesítőben található link segítségével erősítse meg regisztrációs szándékát. Ezt követően az eredetileg megadott jelszavával beléphet felhasználói fiókjába.

A megadott e-mail címre nincs lehetőség jelszó-emlékeztetőt kérni.

Jelentkezzen be Facebook vagy LinkedIn segítségével!

Adja meg korábban regisztrált e-mail címét, hogy elküldhessük Önnek a jelszó-emlékeztetőt!